Tế bào lông hút thực hiện được chức năng hút nước nhờ có đặc điểm nào sau đây?

1. Thành tế bào mỏng, không thâm cutin.

2. Có không bào phát triển lớn.

3. Độ nhớt cùa châl nguyên sinh cao.

4. Áp suất thẩm thâu rất lơn.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook