Tế bào thực vật không có trung tử nhưng vẫn tạo thành thoi vô sắc để các nhiễm sắc thể phân li về các cực của tế bào là nhờ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook