Thanh nhẹ OB có thể quay quanh trục O. Tác dụng lên thanh các lực \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} \) đặt tại A và B. Biết \({F_1} = 20N\), \(OA = 10cm\); \(AB = 40cm\). Thanh cân bằng, véc tơ \(\overrightarrow {{F_1}} ;\overrightarrow {{F_2}} \) hợp với \(AB\) góc \(\alpha = {30^0},\beta = {90^0}\) như hình vẽ. Xác định giá trị của \(\overrightarrow {{F_2}} \)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook