Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, các nước tiền tư bản tư bản tiến hành đi lên chủ nghĩa xã hội là thực hiện hình thức quá độ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook