Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 ở những điểm nào sau đây?

(1) Cường độ quang hợp cao hơn.

(2) Điểm bão hòa ánh sáng cao hơn.

(3) Điểm bù CO2 cao hơn.

(4) Nhu cầu nước cao hơn.

(5) Thoát hơi nước thấp hơn.

(6) Năng suất cao hơn.

Phương án đúng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook