Tích các nghiệm của phương trình \({x^3} + 4{x^2} + x - 6 = 0\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook