Tiết diện thẳng của một thanh thép là $1,3cm^2$. Thanh này được giữ chặt giữa hai điểm cố định ở $30^0C$. Lực tác dụng vào thanh khi nhiệt độ giảm xuống còn $20^0C$. Cho hệ số nở dài của thép \(\alpha = {11.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\) và suất đàn hồi \(E = {2,28.10^{11}}Pa\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook