Tìm \(x\) biết \({x^3} + 3{x^2} + 3x + 1 = 0\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook