Tìm \(x\) biết \({x^4} + 4{x^3} + 4{x^2} = 0\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook