Tìm các giá trị của $m$ để phương trình ${x^2} - 2x + \sqrt {4{x^2} - 12x + 9} = m$ có nghiệm duy nhất.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook