Tìm các số thực \(x,\,\,y\) thỏa mãn đẳng thức \(3x + y + 5xi = 2y - \left( {x - y} \right)i\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook