Tìm \(x\) để biểu thức sau có giá trị dương $A = \dfrac{{x + 27}}{5} - \dfrac{{3x - 7}}{4}$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook