Tìm $x$ để phân thức \(\dfrac{4}{{9 - 3x}}\) không âm.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook