Tìm điểm $B\left( {b; - 6} \right)$ biết B thuộc đồ thị hàm số $g\left( x \right)$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook