Tìm điểm cố định thuộc đồ thị hàm số $y = 2mx - m + 1\,\,\,\left( d \right)$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook