Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(Q = 8 - 8x - {x^2}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook