Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\sin a + \sqrt 3 \cos a$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook