Tìm họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {2^x} - \cos x + 1\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook