Tìm \(m\) để hàm số \(y = \left( {1 - 2m} \right)x + 3\) là hàm số đồng biến?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook