Tìm $m$ để phương trình \(\left( {m - 1} \right){x^4} - m{x^2} + {m^2} - 1 = 0\) có ba nghiệm phân biệt.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook