Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề \(P:''\forall x \in \mathbb{R},2x - 9 = 0''\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook