Tìm tập xác định của hàm số \(y = {\log _x}\left( {5x - 2{x^2} - 2} \right)\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook