Tìm tọa độ giao điểm của hai parabol: \(y = \dfrac{1}{2}{x^2} - x\) và \(y = - 2{x^2} + x + \dfrac{1}{2}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook