\(x \times 2 +" /> \(x \times 2 +" />

\(x \times 2 + 8 = 26\)

Giá trị của \(x\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook