\(x \times 5 -" /> \(x \times 5 -" />

\(x \times 5 - 18 = 35:5\)

Giá trị của $x$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook