Tìm giá trị lớn nhất $M$ của hàm $y=f\left( x \right)={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+1$ trên đoạn $\left[ 0;2 \right].$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook