Tính các độ dài $BD$, $BC$ biết $AB = 2cm$ , $AD = 3cm$ ,$CD = 8cm$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook