Tính cạnh của một ngũ giác đều nội tiếp đường tròn bán kính \(4\,cm\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook