Tính chất nào sau đây KHÔNG liên quan đến chất rắn kết tinh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook