Tính giá trị biểu thức \(C\) khi \(a = 3 - 2\sqrt 2 \).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook