Tính giá trị biểu thức \(C\) tại \(x\) thỏa mãn \(\left| {2x + 1} \right| = 5\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook