Tính giá trị biểu thức khi \(x = 2020\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook