Tính giá trị \({\left( {\dfrac{1}{{16}}} \right)^{ - 0,75}} + {\left( {\dfrac{1}{8}} \right)^{ - \frac{4}{3}}},\)ta được kết quả là\({2^{18}}.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook