Tính momen của lực \(\overrightarrow F \) đối với trục quay O, cho biết \(F = 100N\), \(OA = 100cm\). Bỏ qua trọng lượng của thanh.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook