Tính thể tích của hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng $6\,cm$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook