Tổng các nghiệm của phương trình \(4x\left( {x - 1} \right) = \left| {2x - 1} \right| + 1\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook