Tổng các nghiệm của phương trình \(\left| {3x - 1} \right| = x + 4\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook