Trên đường tròn lấy \(n\,\left( {n \ge 2} \right)\) điểm phân biệt. Biết số cung tròn tạo thành là \(56\). Vậy giá trị của \(n\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook