Trên mặt phẳng tọa độ, cho hai số phức \({z_1} = 2 + i\) và \({z_2} = 1 - i.\) Điểm biểu diễn số phức \({z_1} - {z_2}\) là điểm nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook