Treo một vật rắn không đồng chất ở đầu một sợi dây mềm. Khi cân bằng, dây treo không trùng với:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook