Trong các chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook