Trong các đặc điểm dưới đây, tế bào lông hút của rễ cây có bao nhiêu đặc điểm?

(1) Thành tế bào dày.

(2) Không thấm cutin.

(3) Có không bào nằm ở trung tâm lớn.

(4) Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoat động hô hấp của hệ rễ mạnh.

(5) Là tế bào biểu bì ở rễ.

(6) Nó chỉ hút nước mà không hút khoáng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook