Trong các kiểu gen dưới đây, kiểu gen nào giảm phân bình thường chỉ cho một loại giao tử?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook