Trong chân không, tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm lần lượt đặt hai điện tích điểm \[{{q}_{1~}}=\text{ }4{{q}_{2}}~=\text{ }4\text{ }mC.\] Chỉ xét tác dụng của lực điện trường, cần đặt điện tích \[{{q}_{3}}~\] tại điểm C ở đâu để nó nằm cân bằng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook