Trong hình bên .\(M,\,\,N\). lần lượt là điểm biểu diễn số phức \(z\) và \({\rm{w}}{\rm{.}}\) Số phức \(z + {\rm{w}}\) bằng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook