Trong những nhóm cây sau, nhóm gồm toàn cây lâu năm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook