Trong phản ứng Cl2 + 2KI → 2KCl + I2. Clo đóng vai trò là chất gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook