Trong số các chất sau, chất nào có thể tác dụng với dung dịch KI tạo I2?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook