Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bực xạ chiếu vào khe F có 3 thành phần đơn sắc $λ_1$ = 400nm, $λ_2$ = 560 nm, $λ_3$ = 720 nm. Khoảng cách giữa hai khe $F_1$ và $F_2$ là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe $F_1$, $F_2$ đến màn là 2 m. Trên màn có những vị trí mà ở đó các bức xạ cho vân tối, cách vân trung tâm một khoảng nhỏ nhất là d. Giá trị của d gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook