Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng  và $\left( {{\Delta _2}} \right):\frac{{x + 4}}{3} = \frac{{y + 2}}{2} = \frac{{z - 4}}{{ - 1}}.$ Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook